ഗുരുവായൂര്‍വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » ഗുരുവായൂര്‍ » ചിത്രങ്ങള്
1/12
മമ്മിയൂര്‍ മഹാദേവ ക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂര്‍
Photo Courtesy : wikitravel.org
2/12
ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂര്‍
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/12
ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂര്‍
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
4/12
ഗുരുവായൂര്‍ ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂര്‍
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
5/12
പാര്‍ത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം, ഗുരുവായൂര്‍
Photo Courtesy : www.parthasarathytemple.net