കര്‍ണാല്‍വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » കര്‍ണാല്‍ » ചിത്രങ്ങള്
1/3
കര്‍ണാല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍,
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/3
കര്‍ണാല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ഹവേലിയിലെ ദീപാവലി
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
3/3
കര്‍ണാല്‍ ചിത്രങ്ങള്‍, ദിവാലി
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org