നാസിക്വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » നാസിക് » ചിത്രങ്ങള്
1/6
‍ജന്‍ജിറ കോട്ട, മുരുഡ് ജന്‍ജിറ
2/6
പാഞ്ചഗണി കാഴ്ചകള്‍
Photo Courtesy :
3/6
സുല വൈന്‍യാര്‍ഡ്സ്, നാസിക്
Photo Courtesy :
4/6
ധൂത് സാഗര്‍ വെള്ളച്ചാട്ടം, നാസിക്
Photo Courtesy :
5/6
പാണ്ഡവലേനി ഗുഹകള്‍, നാസിക്
Photo Courtesy : Attribution : Katyare