പുനെവിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » പുനെ » ചിത്രങ്ങള്
1/20
വാര്‍ധ ഡാം
Photo Courtesy : Wikipedia
2/20
ചിക്കല്‍ധാര
Photo Courtesy :
3/20
സരസ് ബാഗ്, പുനെ
Photo Courtesy : Pakshya
4/20
ദേഹു ക്ഷേത്രം, പുനെ
Photo Courtesy :
5/20
പാതാളേശ്വര്‍ ഗുഹാ ക്ഷേത്രം, പുനെ
Photo Courtesy : Attribution : Mvkulkarni23