പുട്ടപര്‍ത്തിവിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

1/5
സത്യസായി ബാബ, പുട്ടപര്‍ത്തി
Photo Courtesy : aptdc.in
2/5
പ്രശാന്തി നിലയം, പുട്ടപര്‍ത്തി
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
3/5
പുട്ടപര്‍ത്തി ചിത്രങ്ങള്‍
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
4/5
പ്രശാന്തി നിലയം, പുട്ടപര്‍ത്തി
Photo Courtesy : www.wikipedia.org
5/5
പ്രശാന്തി നിലയം, പുട്ടപര്‍ത്തി
Photo Courtesy : aptdc.in