ഹോം » ട്രെയിനുകള്‍ » ട്രെയിൻ, സ്റ്റേഷനുകൾക്കിടയിൽ

Trains from Babina (BAB)

# നന്പര്‍ തീവണ്ടിയുടെ പേര് പുറപ്പെടല്‍ ആഗമനം സര്‍വ്വീസ് ദിവസങ്ങള്‍
1 12920 MALWA EXPRESS 2:59 am 12:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
2 11058 ASR CSTM EXP 5:25 am 4:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
3 18477 UTKAL EXPRESS 5:43 am 9:00 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
4 12722 DAKSHIN EXPRESS 5:55 am 5:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
5 19168 SABARMATI EXP 6:10 am 4:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
6 19166 SABARMATI EXP 6:10 am 4:00 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
7 51818 JHS TKMG PASS 7:28 am 10:55 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
8 11016 KUSHINAGAR EXP 7:42 am 4:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
9 51827 ET JHS PASS 8:10 am 9:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
10 51812 JHS BINA PASS 8:11 am 11:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
11 18237 CHATTISGARH EXP 11:30 am 8:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
12 12138 PUNJAB MAIL 1:00 pm 7:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
13 11077 JHELUM EXPRESS 1:06 pm 10:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
14 12137 PUNJAB MAIL 1:44 pm 5:50 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
15 18238 CHHATISGARH EXP 1:45 pm 12:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
16 16031 ANDAMAN EXPRESS 2:07 pm 3:20 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
17 51817 TKMG JHS PASS 2:37 pm 3:50 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
18 19165 SABARMATI EXP 4:46 pm 7:15 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
19 19167 SABARMATI EXP 4:46 pm 9:35 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
20 51811 BINA JHS PASS 5:45 pm 6:55 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
21 11078 JHELUM EXPRESS 5:48 pm 3:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
22 11015 KUSHINAGAR EXP 6:18 pm 7:10 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
23 51828 JHS ET PASS 6:46 pm 11:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
24 18478 KALINGAUTKALEXP 7:50 pm 6:15 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
25 11057 AMRITSAR EXPRES 7:52 pm 4:30 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
26 12721 NIZAMUDDIN EXP 8:44 pm 4:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
27 12861 LINK DAKSIN EXP 8:44 pm 4:05 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
28 12919 MALWA EXPRESS 9:19 pm 4:10 pm
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
29 16032 ANDAMAN EXPRESS 10:10 pm 10:20 am
 • SUN
 • MON
 • TUE
 • WED
 • THU
 • FRI
 • SAT
If you are looking for the information on Indian Railways and Indian Timings; Yes, you are on the right place. Native Planet provides you with the details about Indian railway, train enquiry details, train timings, trains operating between stations, train numbers and train names etc.. Below we have listed few search options for the users to Search & find Trains, Train Numbers, Trains between stations, Train Routes, Railway stations and its codes etc.
Connect to Wifi

5 Quick Ways to Connect To Free Wifi

 • Step 1

  Step 1

 • Step 2

  In the next step, you have to open the browser and into the window, enter the URL of railways www.railwire.co.in.

 • Step 3

  This will lead you to the login screen. Here your phone number needs to be entered. Next, you have to click on – receive SMS.

 • Step 4

  You will receive an SMS which will be an OTP code in 4 digits. Go to the WiFi login. Fill up the OTP code here. Now, click on – done.

 • Step 55

  A checkmark will indicate that you have been connected to free WiFi.

Get connected to free WiFi through these 5 steps. You can do whatever you want: play the game that you always wanted to play, read any book or watch any video by easily downloading them. Hurray!