സവായ് മധോപൂര്‍വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

1/1
കൈലാ ദേവി ക്ഷേത്രം, സവായ് മാധോപൂര്‍
Photo Courtesy : karauli.nic.in