കര്‍ണൂല്‍വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » കര്‍ണൂല്‍ » ചിത്രങ്ങള്
1/1
ജഗന്നാഥ ഗട്ടു ക്ഷേത്രം, കര്‍ണൂല്‍
Photo Courtesy : www.wikipedia.org