മുറുദ് ജന്‍ജീറവിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

1/4
ഹുസൂര്‍ സാഹിബ് ഗുരുദ്വാര, നാംന്ദേഡ്
Photo Courtesy :
2/4
‍ജന്‍ജിറ കോട്ട, മുരുഡ് ജന്‍ജിറ
Photo Courtesy : commons.wikimedia
3/4
നെഹ്റു മ്യൂസിയം ആന്‍ഡ് പ്ലാനിറ്റോറിയം, മുംബൈ
Photo Courtesy : commons.wikimedia
4/4
ദഹനു കോട്ട, ബോര്‍ഡി
Photo Courtesy : commons.wikimedia