അജന്തവിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » അജന്ത » ചിത്രങ്ങള്
1/5
ഫാഷന്‍ സ്ട്രീറ്റ്, മുംബൈ
Photo Courtesy : Wikipedia
2/5
ഗവില്ഘട് കോട്ട, അമരാവതി
Photo Courtesy : Wikipedia
3/5
അജന്ത ഗുഹകള്‍
Photo Courtesy : Wikipedia
4/5
അജന്തയിലെ ബുദ്ധപ്രതിമ
Photo Courtesy : Wikipedia
5/5
ഗവില്ഘട് കോട്ട, അമരാവതി
Photo Courtesy :