അംരാവതിവിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » അംരാവതി » ചിത്രങ്ങള്
1/2
അമരാവതി സ്തൂപം, അമരാവതി
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org
2/2
അമരാവതി സ്തൂപം, അമരാവതി
Photo Courtesy : commons.wikimedia.org