അമരാവതിവിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങള്‍‍

ഹോം » സ്ഥലങ്ങൾ » അമരാവതി » ചിത്രങ്ങള്
1/4
ബീബി കാ മഖ്ബാര, ഔറംഗാബാദ്
Photo Courtesy : Wikipedia
2/4
പാഞ്ചക്കി, ഔറംഗാബാദ്
Photo Courtesy : Attribution : Arpans88
3/4
അംബാദേവി ക്ഷേത്രം, അമരാവതി
4/4
അജന്ത ഗുഹകള്‍