» »വടക്ക് കിഴക്കന്‍ രഹസ്യങ്ങള്‍ തേടി

വടക്ക് കിഴക്കന്‍ രഹസ്യങ്ങള്‍ തേടി

Written By: Elizabath

ഭാഷ ഭൂഷാധികളിലെ വൈവിധ്യം കൊണ്ടും പ്രകൃതിയുടെ മാസ്മരിക ഭംഗികൊണ്ടും ഏറെ സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ വടക്ക് കിഴക്കന്‍ ഇന്ത്യ.

സപ്തസുന്ദരികള്‍ എന്ന് വെറുതേയല്ല നമ്മള്‍ വടക്കുകിഴക്കന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളെ പറയുന്നത്. എന്തെങ്കിലും ഒരു വൈവിധ്യം നമ്മളെ കാത്ത് വിടെ ഇരിപ്പുണ്ടാകും. ഇന്ന് നമുക്ക് വരുടെ പ്രത്യേകത നിറഞ്ഞ ജീവിതങ്ങളും ഈ സുന്ദരികളായ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകളും കാണാം.

{photo-feature}

Read more about: north east nagaland thripura assam

മികച്ച ട്രാവല്‍ ഡീലുകളും ടിപ്‌സുകളും യാത്രാ വിവരണങ്ങളും അറിയാം...